• 0 0,00 zł

    Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników AUKCJI INTERNETOWYCH.
Uczestnikami AUKCJI INTERNETOWYCH mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
Ideą aukcji jest przeznaczenie zysku z oferowanych przedmiotów na rzecz Podopiecznych Fundacji Rycerze i Księżniczki.
AUKCJA INTERNETOWA – polega na licytowaniu oferowanych przedmiotów,
UCZESTNIK AUKCJI: osoba, która bierze udział w aukcjach internetowych
– Kupujący – osoba, która bierze udział w licytacji
– Darczyńca – osoba wystawiająca przedmiot na aukcję

§ 2. Wystawianie przedmiotów na aukcje

Wszystkie aukcje internetowe podopiecznych Fundacji Rycerze i Księżniczki odbywają się na stronie www.aukcje.rik.pl
Fundacja nie staje się właścicielem powierzonych przedmiotów na żadnym etapie prowadzonej aukcji.
Właścicielem przedmiotów do momentu wydania podmiotom, które wygrały licytację, pozostają ich dotychczasowi właściciele.

W przypadku każdej aukcji, podczas której rzecz sprzedaje podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, a wartość przedmiotu przekracza 1000 zł, powstaje po stronie kupującego obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas kupujący jest zobowiązany złożyć deklarację w urzędzie skarbowym. Stawka podatku wynosi 2%.
Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika na stronie www.aukcje.rik.pl lub za pośrednictwem serwisu Facebook oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
Przedmioty na aukcje zgłaszane są za pośrednictwem formularza www.aukcje.rik.pl.
Formularz zawiera dokładny opis przedmiotu, sugerowaną cenę wywoławczą, zdjęcia przedmiotu oraz określa, kto ponosi koszt wysyłki.
Wszystkie Aukcje Internetowe wystawia i administruje Fundacja Rycerze i Księżniczki

§ 3. Przebieg aukcji

Uczestnik może licytować dowolną ilość Przedmiotów.
Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika na stronie www.aukcje.rik.pl lub za pośrednictwem serwisu Facebook oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
Oferty w licytacji składane są za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.aukcje.rik.pl
Dla każdego przedmiotu ustalona jest cena minimalna (wywoławcza)
Następnie Uczestnicy pisemnie zgłaszają swoje oferty cenowe – przebicia.
Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.
Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej minimum o 1 zł.
Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
Oferta złożona przez Uczestnika może zostać anulowana tylko z następujących powodów:
– na wniosek Uczestnika, który złożył tą ofertę,
– brak kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych danych,
– utraty wiarygodności przez Uczestnika aukcji.

§ 4. Rozstrzygnięcie aukcji

Aukcję wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji.
Powiadomienie Uczestników o wygraniu aukcji odbędzie się w dniu zakończenia licytacji drogą mailową lub za pośrednictwem portalu Facebook
Po wygranej licytacji Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty deklarowanej kwoty na konto podane w opisie aukcji w terminie 7 dni od zakończenia aukcji
Po dokonaniu wpłaty uczestnik zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wpłaty na adres mailowy: aukcje@rycerzeiksiezniczki.pl oraz do osoby, która przekazała przedmiot na aukcję
Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty osoba, która przekazała przedmiot na aukcję zobowiązana jest do wysyłki przedmiotu w ciągu 7 dni
W opisie każdej Aukcji znajduje się informacja kto pokrywa koszt wysyłki: Darczyńca – osoba wystawiająca przedmiot na aukcję, Kupujący – osoba, która bierze udział w licytacji, Kupujący (wpłacając x zł na konto dziecka) – kupujący wpłaca określoną w Aukcji kwotę na konto dziecka dla którego odbywa się dana aukcja, a darczyńca wysyła przedmiot na swój koszt
Po opłaceniu aukcji kupujący kontaktuje się z darczyńcą w celu uzgodnienia wysyłki. Dane kontaktowe Darczyńcy podane są w opisie aukcji.